Nordjyske Onsdag 6. maj 2020
En idé om at få spildvarme leveret fra Kongerslev Kalk er blevet droppet til fordel for indkøb af to varmepumper, så nu kan Kongerslev Fjernvarme øge produktionen.
Af Kjeld Mølbæk
I BESTRÆBELSERNE på at øge leveringssikkerheden og ud-vide kapaciteten af en stadig mere og mere grøn fjernvarme til de omkring 600 lokale forbrugerne, har Kongerslev Fjernvarme valgt at investere i installering af et par moderne varmepumper på i alt 1,5 MW med en tilhørende akkumuleringstank og det sker på varmecentralen, der er beliggende Fælledvej.
Forud for den endelige beslutning om installering af varmepumperne har der været en dialog om at få spild-varme leveret fra Kongerslev Kalk for at kunne øge produktionen af fjernvarme, men en nærmere analyse heraf har vist, at det ikke er økonomisk fordelagtigt.
Derfor besluttede bestyrelsen i stedet at investere i to varmepumper, og det vil kræve en tilbygning på omkring 110 kvadratmeter for at få plads til pumperne med tilhørende installationer.
Derudover opføres der en stor akkumuleringstank, der bliver noget større end den, der i dag er placeret på Fæl-ledvej, hvor der også er kontor for Kongerslev Fjernvarme.
Formålet med den nye ak-kumuleringstank er at optimere driften af varmepumperne, for de skal køre så meget som muligt, når den grønne strøm er billigst. Den nuværende kedel til flis må ikke udvides og det nuvæ-rende kraftvarmeværk på Danmarksgade bruger naturgas, så i begge tilfælde vil udledningen af kultveilte falde markant ved primært at bruge varmepumperne, der leverer tre gange den energi, som de selv bruger, fortæller formanden for varmeværket Henning Rytter.De nye Varmepumper skal derfor som udgangspunkt stå for 80 procent af den nu-værende produktion af fjernvarme, så fremover kommer de hidtidige anlæg med flis og naturgas i stor udstrækning til at øge forsynings-sikkerheden i tilfælde af, at det nye varmeanlæg sætter ud eller at behovet for varme stiger.
Det lokale varmeværk, der har leveret fjernvarme i over 50 år, er blandt andet ved hjælp af et tilskud også nået langt med at udskifte hoved-ledninger med mere for at minimere risikoen for brud og for at minimere varmetabet, inden fjernvarmevan¬det når ud til forbrugerne. Den store opgave har været ude i en totalentreprise, og bedste pris sammenholdt med den valgte tekniske løs¬ning kom fra Morten Krebs A/S, som herefter får travlt med at udføre installationer og nybyggeri, for anlægget skal være i drift inden ud¬gangen af 2020.
I forbindelse med generalforsamlingen i Kongerslev Fjernvarme til september vil der blive givet en mere de-taljeret orientering om
varmepumpeanlægget, fortæller Henning Rytter.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *