Tekniske Leveringsbestemmelser

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER.

Indholdsfortegnelse:

1.

2.

Gyldighedsområde.
Stikledninger.   2
3. Fri ruin i manøvrer rum. 4
4. Indføring ved nyt byggeri. 4
5. Indføring ved eksisterende byggeri. 4
6. Tilslutningsanlæg. 5
7. Trykprøvning. 6
8. Idriftsætning. 7
9. Drift og vedligeholdelse af anlæg samt opvarmning af
Brugsvand. 7
10. Betjening af hovedventiler ved lukning/åbning. 7
11. Dispensation. 8
12. 8
Ikrafttrædelse.

 

Side 1 af 8

Kongerslev Fjernvarme

 1. Gyldighedsområde.

1.1         Tekniske bestemmelser er fastsat af bestyrelsen for Kongerslev Fjernvarmeværk

A.m.b.a. i henhold til almindelig leveringsbestemmelser for fjernvarme fra

Kongerslev Fjernvarmeværk,

I det følgende kaldet varmeforsyningen.

1.2          Bestemmelserne gælder for projektering, udførelse og godkendelse af

varmeinstallationer, der tilsluttes varmeforsyningens ledningsnet.

Bestemmelserne gælder endvidere ved renovering af eksisterende anlæg, der er tilsluttet varmeforsyningens ledningsnet. Se dog pkt. 11.

1.3         Varmeforsyningen forbeholder sig ret til at nægte tilslutning af åbenbart

uhensigtsmæssige installationer.

1.4         Varmeforsyningen påtager sig ikke med disse bestemmelser noget ansvar for

forbrugerens interne installationer.

 1. Stikledninger.

2.1         Stikledning indføres normalt gennem ydermur i ejendommen, der er nærmest

forsyningsledningen.

Stikledningen skal kunne fremføres uhindret fra skel til manøvrerum.

Stikledningen afsluttes umiddelbart indenfor ydermuren med to hovedventiler.

2.2          Ved friareal forstås et ca. 2 m bredt bælte over stikledningen, hvor det ikke er

tilladt at bygge eller plante træer/buske med dybtgående rødder.

2.3          I kanaltværsnittet må ikke findes langsgående ledninger.

Varmeforsyningen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på ledninger, hvis placering forbrugeren ikke har påvist.

El-, telefon- og tv-kabler, som skal flyttes for at få plads til fjernvarmeledningen, vil blive flyttet uden udgift for varmeforsyningen.

Vand-, gas – og kloakledninger skal omlægges på forbrugerens foranledning og bekostning.

Side 2 af 8

 

Kongerslev Fjernvarme

 

2.4               Der skal være frie adgangsforhold til den del af grunden, hvor stikledningen skal

etableres. Frie adgangsforhold indebærer, at arealet skal være planeret og ryddet,

inden varmeforsyningen påbegynder arbejdet. Opfyldes kravene ikke, og varmeforsyningen får ekstra udgifter, bliver disse pålignet forbrugeren.

2.5               Beplantning i friarealet, som forbrugeren ønsker genplantet, skal fjernes af

forbrugeren, inden varmeforsyningen påbegynder arbejdet. Genplantning påhviler forbrugeren.

Såfremt forbrugeren ønsker at lade varmeforsyningen fjerne og genplante beplantningen, vil dette blive udført som ekstra arbejde for forbrugerens regning. Prisen aftales inden arbejdet påbegyndes. Varmeforsyningen påtager sig intet ansvar for, at planter overlever.

Hæk i skel kan normalt blive stående under arbejdet.

2.6               Ved opgravning i græsareal vil græstørvene blive gravet op og lagt i depot langs

udgravningen med henblik på senere genudlægning. Mens græstørvene ligger i depot samt efter genudlægning, påhviler den nødvendige vanding af græstørvene forbrugeren.

2.7              Ved opgravning i muldbelagte arealer vil det øverste muldslag blive lagt i depot

langs udgravningen, således at opblanding med underliggende jordlag forsøges undgået. Varmeforsyningen påtager sig intet ansvar for eventuelle løgvækster.

2.8              I befæstede arealer vil der blive retableret til samme standard som før opgravningen. Flisebelægning, som beskadiges ved opgravning, vil kun blive erstattet med ny belægning, såfremt denne er normal handelsvare.

Fliser, der er defekte, når arbejdet påbegyndes, vil ikke blive erstattet med nye.

 

Side 3 af 8

 

Kongerslev Fjernvarme

 1. Fri ruin i man Øvre ruin.

3.1            Hvor stikledningen føres mod i bygningen, skal der være passende frirum, dvs., at

der ikke må Emdes andre ledninger i dette fri rum – heller ikke efter den færdige installation. Kontakt Varmemesteren for uddybende anvisninger.

Findes andre ledninger, skal disse flyttes på forbrugerens foranledning og bekostning i forbindelse med stikindføringen.

Opstår skade på interne forsyningsledninger i fri rummet, som varmeforsyningen

Ikke er gjort bekendt med, vil disse skader samt eventuelle følgeskader på bygningsdele være varmeforsyningen uvedkommende.

Det angivne fri rum gælder for alle rør dimensioner til og med 48/40 mm. For større dimensioner oplyses fri rummet af varmeforsyningen.

 1. Indføring ved nyt byggeri.

4.1            Varmeforsyningen leverer et bøsningsrør. Forbrugeren sørger for montering af

bøsningsrør samt udsparing i sokkel. Kontakt Varmemesteren for uddybende anvisninger.

42             Varmeforsyningen monterer stikledningen. Det skal være muligt at fastgøre

ventilbeslaget i korrekt afstand fra færdig gulv og væg.

4.3            Varmeforsyningen til støber udsparing i sokkel samt fylder bøsningsrøret med løs

Leca eller sand til overkant af rå betongulv. Forbrugeren ud støber slidlag.

4.4            Bøsningsrør bruges for alle rørdimensioner til og med 48/40 mm. For større

rørdimensioner kontaktes varmeforsyningen.

 1. Indføring ved eksisterende byggeri.

5.1            Varmeforsyningen leverer og monterer et bøsningsrør, samt udfører sokkel igennem brydning.

5.2            Varmeforsyningen monterer stikledning og ventilbeslag.

Side 4 af 8

 

Kongerslev Fjernvarme

Varmeforsyningen til støber sokkelgennembrydning samt fylder bøsningsrør med løs Luca eller sand.

betongulve afsluttes med slidlag i samme højde samt det eksisterende betonniveau.

Betydningsløse svindrevner mellem ny og gammel beton efterrepareres ikke af varmeforsyningen.

5.5              Gulvbelægning, som forbrugeren Ønsker genanvendt, skal optages og genudlægges på forbrugerens foranledning og bekostning.

Belægning, som forbrugeren beder varmeforsyningen tage op, vil ikke blive erstattet og reetableret.

5.6              Afdækning før – og rengøring efter beton- og smedearbejde påhviler forbrugeren.

 1. Tilslutningsanlæg.

6.1              Tilslutningsanlægget, dvs., overgangen mellem hovedventiler og radiatoranlægget m.v. bør udføres enkelt og overskueligt, af aut. VVS- installatør.

I tilslutningsanlægget skal det af varmeforsyningen udlånte passtykke i monteres i stedet for måleren, se også afsnit 8.

Tilslutningsanlægget udføres af en aut. VVS- installatør på forbrugerens foranledning og bekostning.

6.2              Udføres installationen i stålrør, skal materialekravene

i Dansk Ingeniørforenings “Norm for vandinstallationer” DS 439 være opfyldt.

Udføres installationen i kobberrør skal materiale leverance

I Dansk Ingeniørforenings ” Forskrifter vedrørende vandinstallationer” være

opfyldt.

Udføres installationen i plasticrør skal materialet være stabilt ved tryk på op til 10 Bar og temperatur på op til Ca. 95 C.

 

Side 5 af 8

 

Kongerslev Fjernvarme

6.3             Rørforbindelsen mellem hovedventiler og måler skal overalt være tilgængelig og

synlig.

Hovedventiler og måler skal derfor normalt anbringes i samme rum.

Forbrugeren sørger for renholdelse og belysning af rummet, som normalt skal være forsynet med gulvafløb

6.4             Fremløbsledningen vil altid være markeret med rødt.

6.5             Der skal anbringes termometre til kontrol og indregulering af anlægget i

overensstemmelse med guidende monteringsanvisning.

Termometrene skal monteres på en sådan måde, at målingen foretages i vandstrømmen.

 1. Trykprøvning.

7.1             Inden tilslutning skal det interne anlæg på forbrugerens foranledning og bekostning

godkendes ved en trykprøvning.

Trykprøvningen omfatter også eventuelle interne forsyningsledninger i jord. Trykprøvningen foretages under varmeforsyningens opsyn.

Varmeforsyningen påtager sig intet ansvar for forbrugerens ledninger i jord

7.2             Trykprøvningen skal udføres med koldt vand, og trykket skal være konstant i 60

minutter.

7.3             Prøvetrykket skal være mindst 10 Bar

7.4             Anlæg med varmeveksler trykprøves kun på primærsiden,

mellem varmeforsyningens hovedventiler og varmeveksleren.

7.5           Efter trykprøvningen skal anlægget under varmeforsyningens opsyn gennemskylles

med fjernvarmevand.

Side 6 af 8

Kongerslev Fjernvarme

7.6             For større tilslutninger udføres trykprøvningen og gennemskylningen efter særlig

aftale med varmeforsyningen.

 1. Idriftsætning.

8.1             Når anlægget er klar til drift monterer varmeforsyningen en måler i stedet for det

udlånte passtykke.

Efter måleropsætningen sætter vvs-installatøren anlægget i drift med forbrugerens foranledning.

 1. Drift og vedligeholdelse af anlæg samt opvarmning af brugsvand.

9.1             Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges

således, at fjernvarmevandet afkøles med min. 40 C.

Vandvarmere til opvarmning af brugsvand skal være VA – godkendte.

9.2             Forkert valg af vandvarmer vil automatisk medføre uøkonomisk drift, og eventuelt

at vandvarmeren ikke kan fungere. Derfor skal man ved valg af vandvarmertype være opmærksom på, at differenstrykket kan variere ned til 0,2 Bar, samt at fremløbstemperaturen i sommerhalvåret kan komme ned på ca. 65 C.

i hovedledningsnettet.

 1. Betjening af hovedventiler ved lukning/åbning.

10.1          Ved lukning: Fremløbsventil lukkes, dernæst returventil.

Ved åbning med fyldt anlæg: Returventil åbnes langsomt, dernæst åbnes fremløbsventil.

Ved åbning med tomt anlæg: Fremløbsventil åbnes langsomt indtil anlægget er fyldt. Derefter udluftes anlægget. Når anlægget er udluftet, åbnes returventilen.

Side 7 af 8

11.1         Hvor tekniske bestemmelser pga. særlige forhold ikke kan finde anvendelse, kan bestyrelsen dispensere.

 1. Ikrafttrædelse.

12.1         Tekniske bestemmelser træder i kraft efter anmeldelse til Gas – og Varmeprisudvalget.

12.2         Evt. ændringer i bestemmelserne kan foretages af bestyrelsen og træder i kraft ved

anmeldelse til Gas – og Varmeprisudvalget.                                                                           Henning 2018

 

Side 8 af 8