Vedtægter

Indholdsfortegnelse:

§ 1. Selskabets navn er Kongerslev Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Stk. 2. Selskabets hjemsted er  Aalborg Kommune.

Formål og forsyningsområde

§ 2. Selskabets hovedmål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Sdr. Kongerslev by.

Stk. 2. Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsselskaber.

Stk. 3. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

Andelshavere/varmeaftagere

§ 3. Som andelshavere kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

a.   Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.

b.   Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.

c.   Ejer af en bygning på lejet jord.

d.   En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

Stk. 2. Enhver, der opfylder de i § 3, stk. 1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

Stk. 3. Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.

Stk. 4. Levering til ikke-andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshaverne gældende.

Stk. 5. Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser og eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.

Stk. 6. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

Andelshaverne hæftelse og økonomiske ansvar

§ 4. I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtigelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

Stk. 2. Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.

Stk. 3 Aalborg Kommunes betingelser for kommunegaranti.

Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen

har stillet garanti for selskabets gæld.

Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så

længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for

selskabets gæld.

Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning

Udtrædelsesvilkår

§ 5. Andelshavernes udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

Stk. 2. På udtrædelsestidspunktet forpligtiger andelshaveren sig til at betale:

 1. Afgifter i henhold til årsopgørelse.

 2. Eventuelt skyldige afgifter.

 3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledning ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

 4. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

 1. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen – tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

Stk. 3. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

Stk. 4. Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

Generalforsamling

§ 6. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3. Generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel og højest 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

Stk. 4. Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for det indeværende driftår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af to folkevalgt revisor.
 10. Eventuel.

Stk. 5. På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle en stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2, og som har et bruttoetageareal på indtil 1.000 m2. For hver yderligere påbegyndt 1.000 m2 bruttoetageareal har andelshaveren yderligere en stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

Stk. 6. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.

Stk. 7. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/ varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

Stk. 8. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

Stk. 9. Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshaverne.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Stk. 10. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 11. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal  på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

Stk. 12. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtiget til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 13. Det revidere årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 14. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag , der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

Bestyrelse

§ 7. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgør 3 bestyrelsesmedlemmer.

,,Stk. 2. På hver generalforsamling vælges 1 suppleant for 2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i §7, stk. 1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

Stk. 3. Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

Stk. 4. Endvidere vælges to folkevalgt revisorer for 2 år ad gangen. 1 folkevalgt revisor i ulige år og en folkevalgt revisor i lige år.

Genvalg kan finde sted.

§ 8. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

Stk. 4. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.

Stk. 5. Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

Stk. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at antage en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

Stk. 8. Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Stk. 9. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

Regnskab og revision

§ 9. Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.  Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

Stk. 2. Regnskabet revideres af den af selskabets antagne statsautoriserede eller registrerede revisor samt af de af generalforsamlingen folkevalgte revisorer.

Selskabets opløsning

§ 10. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

Stk. 2. Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

Stk. 3. Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.

Ingen andelshaver kan få udbetalt større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.


Således forelagt på generalforsamlingen torsdag den 30. september 1999.

Således godkendt af Sejlflod Kommunalbestyrelse onsdag den 5. januar 2000.

Således godkendt på bestyrelsesmøde den 8. marts 2000.